1. Vymedzenie pojmov

- PREDÁVAJÚCI – prevádzkovateľ internetového obchodu www.obojkysmenom.sk je firma Amron s. r. o., Ulica Kornela Mahra 8, 917 08 Trnava, IČO: 47 538 121, DIČ: 2023988252
- KUPUJÚCI – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
- TOVAR – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.obojkysmenom.sk
- OBJEDNÁVKA – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.obojkysmenom.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy

3. Storno objednávky
a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, v deň objednania tovaru, emailom, na adrese:
shop@obojkysmenom.sk. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena.

V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má, zo zákona, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je predmetom predaja tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. obojky, vodítka, identif. známky s menom podľa priania zákazníka a tabuľky s vlastným textom). Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledovné podmienky:

Kupujúci doručí predávajúcemu tovar v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru spolu s faktúrou a formulárom, ktorého vzor nájdete nižšie. Vo formulári uvedie číslo účtu, na ktorý si želá zaslať peniaze späť.

TU nájdete formulár na odstúpenie od zmluvy: vzor_odstupenie_od_zmluvy

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo nie je neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote do 14 dní od doručenia doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, a to vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné.

c) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 4a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. Dodacie podmienky
a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

Termín dodania tovaru je obvykle do 1 – 5 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho, v prípade, že sa TOVAR NACHÁDZA NA SKLADE.

V prípade TOVARU NA OBJEDNÁVKU (napr. tabuľka s vlastným textom, obojok, vôdzka, ID známka s textom podľa priania zákazníka), bude tovar dodaný do 30-tich pracovných dní od prijatia úhrady na účet našej spoločnosti.
V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru.
Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).
c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke.

6. Dodanie tovaru
a) Tovar bude dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Cena poštovného a balného je spolu vo výške 3,- EUR v rámci SR. Cena poštovného a balného do ČR je 6 EUR a do Nemecka 10 EUR.

b) Tovar bude expedovaný až po jeho úhrade, konkrétne po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Číslo účtu bude kupujúcemu automaticky zaslané e-mailom pri objednávke.

c) Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná e-mailom alebo oznámená sms správou.

7. Záruka, reklamácie a servis

a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru spolu so stručným popisom závady.

e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, na našu adresu Amron s. r. o., Ulica Kornela Mahra 8, 917 08 Trnava. Tovar k nám NEZASIELAJTE formou DOBIERKY.

g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe.

Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

Reklamácia sa považuje za vybavenú – ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie DODRŽUJTE prosím nasledujúci POSTUP:

Pošlite tovar na našu adresu spolu s popisom vady a kópiou faktúry.

8. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov | Slovenská obchodná inšpekcia – soi.sk

alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb.” v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V prípade akýchkoľvek informácií, nám napíšte na našu e-mailovú adresu info@OBOJKYSMENOM.SK